ANBI-informatie

Sinds 21 oktober 2008 is de VHA een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2012 een Culturele ANBI. Dat heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor u, als mogelijke donateur.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN van de VHA: NL8148.88.525
De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de link 'jaarstukken' in het linker menu.
Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Donateurs, schenkingen en legaten

Wanneer u de VHA tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor onder voorwaarden enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.
Wie aan de VHA een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke donatie. Een periodieke donatie is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker. Indien deze in tenminste vijf jaarlijkse en gelijke termijnen wordt gedaan, is deze fiscaal geheel aftrekbaar is van de inkomstenbelasting van de schenker, zonder drempel. Dit dient dan wel in een onderlinge schriftelijke overeenkomst vastgelegd te worden. Tussenkomst van een notaris is hierbij niet nodig.
Bij testament kan de erflater de VHA voor het geheel of voor een deel van de nalatenschap tot erfgenaam benoemen of de VHA een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd. Over legaten en erfenissen is de VHA geen erfbelasting verschuldigd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI's goedgekeurd. Dit betekent dat particuliere donateurs een kwart meer mogen aftrekken dan hun daadwerkelijke gift (over een bedrag van maximaal € 5.000). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier opgenomen in de Geefwet.

Voor ondernemers met een BV gelden andere fiscale regels met betrekking tot doneren en nalaten aan een culturele ANBI, zoals de VHA.

Wij adviseren u graag met nadere informatie, zowel als particulier als ondernemer. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op!

Meer infomatie over schenkingen en donaties treft u aan op de site van de Belastingdienst.